Polityka prywatności

1. Administratorem wszelkich danych zbieranych w ramach Portalu jest Administrator Portalu – Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność pod firmą ASTRABIT, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Krakowie, ul. Podłęska 7/24, 30-865 Kraków, z numerem REGON: 361839562 , NIP: 6793028024.

2. W ramach uczestnictwa w Portalu zbierane są dane:

 1. zbierane w sposób czynny – dane Użytkownika wskazywane podczas Rejestracji w Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego Portalu Astrabit, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, firmę pod którą prowadzi działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numery REGON i NIP Użytkownika, a także imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego osób, które dokonują Rejestracji w Portalu w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym przepisy obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych;
 2. zbierane w sposób bierny – adres IP lub serwera proxy Użytkownika, podstawowe informacje domeny, dostawcę usług internetowych w zależności od konfiguracji ISP, daty i czas wizyt na stronie, długość sesji, strony, do których uzyskano dostęp, ilość odwiedzin Portalu w ciągu miesiąca, rozmiar przesyłanych plików, przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik.

3. Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś Użytkownik z chwilą Rejestracji w Portalu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych wskazanych w pkt 2.

4. W ramach Portalu przetwarzane są:

 1. dane wskazane w pkt 2.1 – w celu zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w Portalu, bieżącego korzystania z Portalu przez Użytkowników, w tym bieżącego kontaktu z Użytkownikami, podejmowania wobec Użytkowników działań promocyjnych, obsługi i rozliczania płatności dokonywanych celem zasilenia salda Użytkownika w Portalu oraz nabywanych Produktów;
 2. dane wskazane w pkt 2.2 – wyłącznie w celach statystycznych i rozwoju Portalu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 Administrator Portalu nie będzie udostępniał danych o Użytkowniku zbieranych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

6. Zbierane przez Administratora Portalu dane mogą zostać udostępnione:

 1. innemu Użytkownikowi, od którego Użytkownik, którego dane wskazane w pkt 2.1 dotyczą, nabył Produkt i zawarł z nim umowę licencyjną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Portalu – w przypadku, gdy koniecznym będzie przekazanie i rozpatrzenie kierowanych do tego Użytkownika roszczeń z tytułu rękojmi, ochrony statuowanej normami prawa konsumenckiego lub innymi roszczeniami lub oświadczeniami, których adresatem jest Użytkownik, któremu dane te mają być przekazane;
 2. innemu podmiotowi – o ile obowiązek udostępnienia tych danych wynikał będzie z norm obowiązującego prawa.

7. Administrator Portalu informuje, że stosuje w ramach Portalu pliki typu cookies (tzw. ciasteczka):

 1. pliki typu cookies to dane informatyczne, zazwyczaj w formie plików tekstowych, których przeznaczeniem jest korzystanie ze stron www w ramach sieci Internet. Pliki te zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika;
 2. w ramach portalu stosowane są dwa rodzaje plików typu cookies:
  1. sesyjne (tzw. session cookies) będące plikami tymczasowymi, które w urządzeniu końcowym Użytkownika przechowywane są do momentu opuszczenia Portalu, wylogowania się bądź wyłączenia oprogramowania stanowiącego przeglądarkę internetową;
  2. stałe (tzw. persistent cookies) będące plikami, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do upływu czasu określonego w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki typu cookies utrwalone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystane w formie zanonimizowanej przez reklamodawców współpracujących z Administratorem Portalu. Ponadto pliki typu cookies zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe (m.in. sieć Google) do wyświetlania informacji reklamowych profilowanych w oparciu o sposób korzystania z Portalu.
 4. Administrator Portalu informuje, że standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na zapisywanie w urządzeniu końcowym Użytkowników plików typu cookies. Celem niedopuszczenia do zapisywania w urządzeniu końcowym Użytkownika plików typu cookies, Użytkownik powinien dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej. Administrator informuje jednak, że wyłączenie obsługi plików typu cookies może powodować trudności w możliwości korzystania z Portalu, a w skrajnych wypadkach uczynić korzystanie z Portalu niemożliwym.

8. Administrator Portalu informuje, że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Portalu, prawo ich zmiany, poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku skierowania do Administratora Portalu żądania usunięcia danych Użytkownika niezbędnych do Rejestracji w Portalu, oświadczenie takie poczytane zostanie za odstąpienie od umowy uczestnictwa w Portalu, skutkujące usunięciem konta Użytkownika. Administrator Portalu oświadcza, że działając z należytą staranności dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych przez niego danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniekształceniem lub usunięciem.