REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO – ASTRABIT.COM

I. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie znajdującej się pod adresem – astrabit.com, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym/Serwisem’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF KOWALSKI ASTRABIT, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Podłęska 1 lok. 3, 30 – 865 Kraków, NIP 6793028024, REGON 361839562, którego w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter usługowo – sprzedażowy, umożliwia w szczególności zakup Usługi Wdrożenia Modułu oraz innych Usług płatnych, w zakresie i na warunkach opisanych na stronie Serwisu, a także przeglądania informacji dotyczących pozostałych usług świadczonych przez Usługodawcę, z możliwością wypełnienia formularza wyceny tych usług, na podstawie przekazania Usługodawcy wymaganych informacji w formularzu. Na stronie Serwisu znajdują się także artykuły związane z tematyką Serwisu oraz działalnością Usługodawcy.
 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@astrabit.com;
  2. pod numerem telefonu: +48 513 515 107;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
  4. za pośrednictwem panelu zamieszczonym w ramach Konta, do którego dostęp mają Klienci na podstawie zawartej poza Serwisem umowy o współpracę lub Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia lub Usług płatnych.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

II. SŁOWNICZEK

Aktualizacja –  modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i działalnością prowadzoną przez Usługodawcę. W ramach  tej podstrony Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Domena Klienta – strona internetowa www, wskazana przez Klienta, na etapie składania Zamówienia na daną Usługę Wdrożenia Modułu, na której Usługodawca Wdraża Moduł zgodnie z zawartą Umową;

Klient – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji i aktywowania Konta, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Licencja – licencja niewyłączona w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;

Moduł – oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego pliku, zawierający zdefiniowany interfejs, a także implementacje typów wartości, klas, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji, który jest wdrażany przez Usługodawcę w ramach Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu na Domenę Klienta;

PrestaShop – otwarte oprogramowanie sklepu internetowego udostępniane na licencji Open Software License, na którym Usługodawca Wdraża Moduły, na podstawie zawartej Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu;

Przedsiębiorca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

Treść cyfrowa – produkt, m.in. w postaci Modułu PrestaShop lub inny dostarczany w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w ramach Zamówienia na inne Usługi płatne, prezentowany w Serwisie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczanych w postaci cyfrowej, nieutrwalony na materialnym nośniku, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;

Umowa o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu/ Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Wdrożenia Modułu;

Umowa o świadczenie Usługi płatnej/ Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu, na warunkach wskazanych w opisie danej Usługi płatnej na stronie Serwisu, polegająca na świadczeniu Usługi płatnej;

Usługi  – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi płatne – usługi świadczone przez Usługodawcę poza stroną Serwisu Internetowego, jak np. usługa stworzenia sklepu internetowego, czy usługa migracji sklepu. Informacje o Usługach płatnych prezentowane są na stronach Serwisu, nie stanowią jednak oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa o świadczenie Usług płatnych może być zawarta zarówno za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z pkt V poniżej lub poza Serwisem Internetowym w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W celu świadczenia Usługi płatnej w drodze Umowy zawartej na podstawie indywidualnych ustaleń uzgodnionych poza Serwisem –  za pośrednictwem strony Serwisu Użytkownik może skorzystać z formularza wyceny Usługi płatnej. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi płatnej za pośrednictwem Serwisu, wszelkie warunki dotyczące świadczenia Usługi płatnej określone są w opisie danej Usługi, na stronie Serwisu;

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych na stronie Serwisu;

Wdrożenie modułu – odpłatna usługa, polegająca na instalacji oraz konfiguracji, a także wsparciu technicznym w przypadku ewentualnych problemów związanych z działaniem Modułu (Usługa Wdrożenia Modułu). Zakupując Wdrożenie Modułu, Klient otrzymuje również Licencję, na zasadach opisanych w pkt IX poniżej;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  2. dostępu do poczty elektronicznej,
  3. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Pamiętaj, że korzystając z naszego Serwisu, nadal jesteś ogólnym Użytkownikiem sieci Internet, która stwarza różne ryzyka, na które nie mamy wpływu. Możesz spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego też, zalecamy, abyś dla własnego bezpieczeństwa, korzystając z sieci Internet, w tym z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z  programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.
 4. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych oraz płatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług bezpłatnych:
  1. założenie i prowadzenie Konta;
  2. przeglądanie treści znajdujących się w Serwisie, w szczególności w postaci artykułów prezentowanych na Blogu;
  3. wypełnianie i wysłanie formularza wyceny usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę;
  4. przekierowania do strony umożliwiającej wystawienie opinii;
  5. korzystania z formularza kontaktowego.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu treści znajdujących się w Serwisie, w szczególności w postaci artykułów prezentowanych na Blogu, związanych tematycznie z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi wypełniania i wysłania formularza wyceny usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę, odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza wyceny przypisanego do danej usługi płatnej. Za pośrednictwem formularza wyceny, Użytkownik uzupełnia dane i informacje niezbędne Usługodawcy do dokonania wyceny usługi, którą Użytkownik jest zainteresowany, a następnie wysyła wypełniony formularz wyceny do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi wypełnienia i wysłania formularza wyceny, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza.
 7. Umowa o świadczenie usług płatnych, o których mowa w ppkt powyżej, zawierana jest w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, poza Serwisem Internetowym. Informacje o usługach płatnych prezentowanych na stronach Serwisu, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 8. Użytkownik, który chce wystawić opinię, odnoszącą się do usług świadczonych przez Usługodawcę, może zostać przekierowany do strony Google, za pośrednictwem której może wystawić opinię, która zostanie opublikowana na stronie Serwisu.
 9. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści, które składają się na dodaną opinię, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu do strony Google, za pośrednictwem której Użytkownik może wystawić opinię, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanemu dodaniu opinii, a tym samym przekierowaniu na stronę, gdzie Użytkownik może tę opinię dodać.
 10. Wypowiedzi prezentowane w ramach opinii powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI WDROŻENIA MODUŁU LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNYCH

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać zakupu Usługi Wdrożenia Modułu lub Usługi płatnej, spośród różnego rodzaju tego typu usług prezentowanych na stronie Serwisu.
 2. Informacje o Usługach Wdrożenia Modułu lub Usługach płatnych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia na Usługę Wdrożenia Modułu lub Usługę płatną jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie oraz zalogowanie się do niego.
 5. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Usługę Wdrożenia Modułu lub Usługę płatną poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, w przypadku Usługi Wdrożenia Modułu wskazując uprzednio nazwę domeny internetowej, na której Moduł ma zostać wdrożony w ramach Usługi Wdrożenia Modułu. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowa o świadczenie Usługi płatnej.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowa o świadczenie Usługi płatnej zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Usługi Wdrożenia Modułu lub Usługi płatnej informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i rozpoczęcia świadczenia Usługi Wdrożenia lub Usługi płatnej.
 8. Termin realizacji Zamówienia i rozpoczęcia świadczenia Usługi Wdrożenia lub Usługi płatnej liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt VI ppkt 2.
 9. Usługodawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 10. Jeżeli dla Usług Wdrożenia lub Usługi płatnej objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 11. Warunki i zasady na jakich świadczone są Usługi płatne, wskazane są każdorazowo na stronie Serwisu, w opisach Usług płatnych.

VI. CENY

 1. Ceny Usług Wdrożenia Modułu oraz Usług płatnych, podawane są jako ceny netto w złotych polskich.
 2. Użytkownik może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast rozpoczęcie świadczenia Usługi Wdrożenia lub Usługi płatnej, niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia i rozpoczęcie świadczenia Usługi Wdrożenia lub Usługi płatnej rozpoczęte zostaną po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta).
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI WDROŻENIA MODUŁU

 1. W zakresie Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu, Klient otrzymuje:
  1. instalację oraz konfigurację Modułu na Domenie Klienta wskazanej w formularzu Zamówienia;
  2. Licencję – opisaną w pkt IX Regulaminu;
  3. wsparcie techniczne (dalej jako: ,,Wsparcie techniczne’’) w razie ewentualnych problemów związanych z działaniem Modułu w Domenie Klienta, jednak tylko i wyłącznie na te wersje PrestaShop, które wspiera Moduł wdrożony w ramach zakupionej Usługi Wdrożenia Modułu. Przy zakupie każdej Usługi wdrożenia Modułu znajduje się informacja jakie wersje PrestaShop wspiera dany Moduł wdrażany w ramach Usługi Wdrożenia.
 2. Usługodawca przystępuje do procesu instalacji i konfiguracji Modułu w Domenie Klienta, najpóźniej w czasie wskazanym na stronie Serwisu, w opisie konkretnej Usługi Wdrożenia Modułu, liczonym od dnia otrzymania wszelkich niezbędnych, prawidłowo działających dostępów do Domeny, umożliwiających prawidłowe i kompleksowe Wdrożenie Modułu oraz spełnienie warunków technicznych wskazanych na stronie Serwisu, w tym w szczególności posiadania w Domenie zainstalowanego rozszerzenia ionCube.
 3. Wraz z Wdrożeniem Modułu na Domenę Klienta, Usługodawca udziela jednocześnie Licencji, na zasadach opisanych w pkt IX poniżej.
 4. W ramach Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu, Użytkownik przez okres czasu wskazany w opisie Usługi Wdrożenia, może korzystać ze Wsparcia technicznego Usługodawcy, związanej z wdrożeniem Modułu na Domenę Klienta.
 5. W celu skorzystania ze Wsparcia technicznego, Użytkownik powinien zgłosić problem techniczny, związany z wdrożonym Modułem, za pośrednictwem specjalnie dedykowanego panelu znajdującego się na stronie Serwisu w Koncie Klienta, służącego do zgłaszania problemów technicznych.
 6. Do udzielenia Wsparcia technicznego przez Usługodawcę, konieczne jest udzielenie przez Użytkownika dostępu do panelu administracyjnego Domeny, na której wdrażany był Moduł oraz do konta FTP, tj. konta za pośrednictwem którego Usługodawca otrzyma dostęp do zasobów hostingu Domeny, na której wdrożony został Moduł.
 7. Zakres czasowy rozwiązania problemu w ramach Wsparcia technicznego będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 8. Wdrożony Moduł działa poprawnie na tych wersjach PrestaShop, które były wskazane w opisie Usługi Wdrożenia. Na nowszych wersjach PrestaShop Moduł może nie działać poprawnie.

VIII. TREŚCI CYFROWE

 1. W ramach Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu, Usługodawca dostarcza Klientowi również Treść cyfrową w postaci Modułu lub w ramach Umowy o świadczenie Usługi płatnej w postaci innego rodzaju Treści cyfrowych, opisanych w opisie Usługi płatnej na stronie Serwisu.
 2. Moduły wdrażane i dostarczane w ramach Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub inne Treści cyfrowe dostarczane w ramach Umowy o świadczenie Usługi płatnej, są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, są chronione prawami autorskimi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Serwisie, a tym samym konkretnej Usługi Wdrożenia Modułu, ma prawo udzielić Licencji na korzystanie z Treści cyfrowej, na zasadach opisanych w niniejszych pkt IX poniżej, zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Usługi Wdrożenia Modułu, o wymaganiach technicznych koniecznych do prawidłowego działania Treści cyfrowych, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 5. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Treści cyfrowe w sposób wskazany na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, bez ograniczenia terytorialnego (na cały świat), w ramach Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej.
 6. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą Wdrożenia Modułu w Domenie Klienta lub dostarczenia Treści cyfrowej w ramach Umowy o świadczenie Usługi płatnej.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Aktualizacje Treści cyfrowej przez 2 lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, chyba, że Przedsiębiorca na prawach konsumenta i Usługodawca uzgodnili indywidualnie inny termin.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

IX. LICENCJA

 1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej, udziela Klientowi nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Modułu lub Treści cyfrowej (dalej zwanego: „Przedmiotem Licencji”).
 2. Licencja może zostać udzielona na czas oznaczony, wskazany w opisie Usługi Wdrożenia lub Usługi płatnej lub na czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystanie tylko i wyłącznie w Domenie Klienta;
  2. publiczne wyświetlenie treści powstałych w ramach Modułu, w tym publikowanie w Domenie Klienta.
 4. Biorąc pod uwagę ppkt 12 poniżej, Klientowi zabrania się m.in.: kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 12 powyżej.
 5. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 6. Licencja  nie obejmuje prawa sublicencjonowania przez Klienta, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Modułu w zakresie udzielonej Licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Umowy o świadczenie Usługi płatnej.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od Umowy jest wyłączone m.in. w przypadku
  1. umowy o świadczenie usług, za które Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z żadnym kosztem.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową o świadczenie Usługi Wdrożenia Modułu lub Usługi płatnej.
 2. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: biuro@astrabit.com .
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta środków technicznych.

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: KRZYSTOF KOWALSKI ASTRABIT, Podłęska 1 lok. 3, 30 – 865 Kraków, na adres poczty elektronicznej: biuro@astrabit.com, numer telefonu +48 513 515 107.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem Przedsiębiorców na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o wszelkich zmianach Regulaminu wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.